Forældreengagement

En friskole – ikke mindst en nystartet friskole – er et arbejdsfællesskab.
Skolen har brug for jeres interesse og deltagelse.

Alle friskoler har tradition og behov for forældrenes deltagelse til arbejdsdage, rengøringstjanser etc. også for at få økonomien til at balancere.
Vi vil gerne gå et skridt videre og tænke skolen som et open source fællesskab, hvor vi giver af og får fra hinandens kompetencer og interesser.

Skole-hjem samarbejde

Friskolen er forældrenes skole og forældrene vælger at lade deres børn gå i friskole. Derfor er det vigtigt, at samarbejdet mellem forældre og lærere er præget af samarbejde og dialog i det fælles arbejde med elevernes færdigheder, dannelse og opdragelse.

Vi afholder obligatoriske forældresamtaler to gange i skoleåret, samt mindst et årligt forældremøde, hvortil der også er mødepligt. Men det er kun en lille del af samarbejdet. Fra skolen er vi altid åbne for dialog i form af aftalte møder, når der er problemer eller andet, som bør drøftes. Bedst er det at eventuelle problemer eller tvivlsspørgsmål ikke vokser sig store, men tages mens de stadig er små og dermed nemmere at løse/afklare.

Vi tror på, at forældrene kender deres barn bedst. Det skal vi som skole lytte til og tage udgangspunkt i! Derfor kan vi kun opfordre forældrene til at tage kontakt til os, hvis der er problemer eller spørgsmål, der ønskes belyst.

Meget af kontakten foregår jo også i dagligdagen, ved aflevering og afhentning af eleven, pr tlf. og e-mail og ved arrangementer og lignende.

Her er en kort oversigt over skolearrangeret kontakt mellem skole og hjem:

• Kontaktbogen, til meddelelser/beskeder vedrørende sygdom, fritagelser osv.
• Telefonsamtaler, ved ting der kræver hurtig ekspedition
• Nyhedsbrev, information om hvad sker der lige nu og hvilke praktiske ting er der
• Forældremøder, pædagogik, arrangementer, nyt fra skolen, indhold i hverdagen osv.
• Arrangementer, hvor det sociale aspekt er i centrum
• Forældrearbejdsdage, hvor skolens rengøring, vedligehold og nybygninger er i centrum
• Generalforsamling, hvor vi forventer at forældrene møder op og tager del i diskussionen om skolens nutid og fremtid.

Forældreengagement

Når man som forældre har valgt Skolen for Livet som skole for sit barn, har man samtidig, ud fra skolens målsætning, valgt at være en engageret forælder. Der er mange måder at være engageret på.

Man kan vælge at stille op til bestyrelsesvalg, stille op til støtteforeningens bestyrelse, bidrage med sin arbejdskraft på arbejdsdage, for støtteforeningen til arrangementer osv., komme og dele af sin viden om hjemmets traditioner eller videregive særlige kompetencer, eller man kan måske skaffe et brugt fodbold mål, en reol eller lignende.

Først og fremmest kan man dog være engageret ved aktivt at følge sit barns trivsel og udvikling socialt og fagligt – individuelt og som en del af fællesskabet med de andre børn og skolens ansatte. På Skolen for Livet ønsker vi at skole og forældre supplerer hinanden ud fra en fælles grundholdning.

Vores partnerskabstanke betyder både at vi forventer – og giver børn og ansatte redskaber til – gensidigt respektfulde interaktioner/relationer, og at vi forventer og ønsker at bidrage til at forældre og andre i skolens ydre netværk indgår i et gensidigt, respektfuld partnerskab.

Vi forventer, at alle behandler hinanden med respekt og går ind i konflikter og potentielle konflikter med åbent sind og empati. Vi forventer, at børn – og voksne – hjælper hinanden, vi forventer at de passer på hinanden, og at de ikke plager og mobber hinanden. Derfor er også den sociale del af barnets individuelle udvikling vigtig at samarbejde om, forældre, barn og ansatte imellem.

Som forælder på Skolen for Livet er man på Generalforsamlingen skolens øverste myndighed. Som skole har vi pligt til at leve op til vor målsætning; det er forældrenes pligt at føre tilsyn med at det sker, den tilsynsførende er en hjælp hertil, men hovedansvaret er forældrenes. Skolen for Livet er ikke kun en sag for skolens ansatte og bestyrelsen, det er en sag for samtlige involverede parter.

Skolekreds

(Foreningen til Opstart af Skolekreds for Skolen for Livet på Møn)

Skolekredsens formål er at støtte ekskursioner og aktiviteter, så som at søge om fondsmidler, etablere legeplads, indkøbe IT-, fysik- og sløjdudstyr samt undervisningsmaterialer. Skolekredsen arbejder desuden for at udbrede kendskabet til Skolen for Livet, samt at medvirke til at organisere og afholde aktiviteter der opfylder formålet med at profilere skolen samt støtter den økonomisk.

Arrangementer som Skolekredsen medvirker til er høstmarked, solhvervsmarked, sommerloppemarked samt forældrearbejdsdage og evt. have eller genbrugsevents.

Medlemmer

Forældre og personale er automatisk og gratis medlemmer.

Årsmedlemsskab for eksterne medlemmer er ?kr. pr. husstand og ?kr. for virksomheder (girokort udsendes i januar kvartal).
Eksterne medlemmer kan f.eks. være bedsteforældre til børn på skolen, øvrige familiemedlemmer eller måske naboen.

Efter Generalforsamlingen i efteråret udgiver Støtteforeningen et årsskrift, som beskriver støtteforeningens aktiviteter det forløbne år og planerne for det kommende. Virksomhedsmedlemmer kan få en gratis annonce i bladet.