Voldspolitik og retningslinjer for at opleve skolen for livet som en tryg skole, hvor vold, trusler om vold, chikane og mobning ikke accepteres hverken fra de voksne på skolen, børnene, forælder eller skolekreds

I ethvert samarbejde vil der opstå konflikter, som næsten altid kan løses gennem en åben samtale mellem parterne. Det er vigtigt, at vi i en konfliktsituation kommunikerer i overensstemmelse med Skolen for Livets værdier, hvor alle parter respekterer fire grundlæggende principper: tillid, ærlighed, tydelighed og gensidig respekt. Derigennem tilstræbes en udgang på konflikten, som begge parter kan respektere, handle og være loyale overfor.

Et højt informationsniveau er vigtigt, så misforståelser undgås, og konfliktstoffet dermed nedbringes.

I en konfliktsituation er det vigtigt, at de voksne – både skolekreds, bestyrelse, personale, børn og forældre – gør en indsats for at undersøge baggrunden for et problem, før man bebrejder andre. Det er vigtigt, at vi lytter til alle involverede parter, før der drages konklusioner.

Målet er:

 • At alle børn, forældre og bestyrelse og ansatte oplever Skolen for livet som en tryg skole, hvor vold, trusler om vold, chikane og mobning ikke accepteres hverken fra lærer, forældre eller barnet.
 • At der bliver reageret straks fra personalets/ledelsens side.

Vold, trusler om vold eller chikane mellem skolens elever

Digitale trusler og chikane mellem skolens elever

 • Som udgangspunkt inddrages skoleledelsen og børnenes kontaktperson hurtigst muligt med henblik på drøftelse af det videre forløb.
 • Der udarbejdes et skriftligt notat om episoden.
 • Kontaktperson (eller efter aftale, anden lærer) tager kontakt til hjemmet og orienterer om sagen. Både den forurettede og det udøvende barns forældre orienteres om episoden og skal have et en kopi af det skriftlige notat.
 • Et kopi af det skriftlige notat lægges i barnets mappe på kontoret.
 • Der indledes et samarbejde mellem skole og hjem vedr. eventuelle sanktioner og opfølgning på den pågældende episode.

Barnet møder konsekvenser i form af:

 • Samtale på kontoret med ledelse, kontaktperson og evt. andre relevante lærere
 • Orientering og evt. mødeindkaldelse af barnets forældre
 • Sanktioner, jf. gældende regler om adfærd i skolen

Vold, trusler om vold eller chikane fra barn mod personale

 • Skolens ledelse orienteres
 • Skoleledelsen orienterer TR og AMR
 • Skoleledelsen drøfter i samråd med TR, AMR og den voldstruede, om hændelsen giver anledning til politianmeldelse
 • Den voldsramte udarbejder et skriftligt notat vedr. hændelsen
 • Skoleledelsen orienterer alle personalegrupper om hændelsesforløbet senest den følgende hverdag

Barnet møder konsekvenser i form af:

 • Samtale på kontoret med ledelse, kontaktperson og evt. den voldsramte
 • Orientering og mødeindkaldelse af barnets forældre
 • Sanktioner, jf. gældende regler om barnets adfærd i skolen
 • Evt. underretning til de sociale myndigheder
 • Skoleleder foretager eventuel politianmeldelse

Vold, trusler om vold eller chikane fra forælder mod personale eller bestyrelsen på skolen

 • Skolens ledelse og forperson orienteres
 • Skoleledelsen, forpersonen orienterer medarbejderens nærmeste familie, resten af bestyrelsen, TR og AMR
 • Den voldsramte udarbejder et skriftligt notat vedr. hændelsen
 • Skoleledelsen/ forpersonen foretager en politianmeldelse
 • Skoleledelsen/ forpersonen orienterer hurtigst muligt skolens personale

Al efterfølgende kontakt til det pågældende hjem foregår via skolens ledelse eller forperson. Der er altid to lærere eller repræsentanter fra skoleledelsen og/ eller bestyrelsen til stede ved møder/samtaler, hvor den pågældende forælder er til stede.


Konsekvenser kan være:

 1. Udelukkelse fra undervisningen i indtil 1 uge.
 2. Udskrivning fra skolen