Vi beder jer give skolen besked i god tid, hvis I vælger at melde jeres børn ud før afslutningen af 9. klasse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor og med angivelse af navn på modtagende skole. Udmeldelse sker med fuld måneds varsel. Der betales altså for den måned, hvor udmeldelsen sker, og for den følgende.

Udmeldelse for kortere tid, f.eks. i sommermånederne, modtages ikke.

Inden eleven skifter skole, er vedkommende forpligtet til at aflevere skolens bøger og evt. andre lånte effekter.

Ved skoleskift ønsker vi at blive inddraget så tidligt som muligt i processen, så vi kan være med til at skabe den gode overgang, evt ved besøg på den nye skole, ved at lade de nye kammerater komme her, tale grundigt med hinanden om skoleskiftet, undersøge om der er noget, vi sammen kan gøre anderledes eller hjælpe til, så beslutningen opleves hensigtsmæssigt for barnet i god ro og orden.

Det er vigtigt at få sagt pænt farvel, både for dem, der skal af sted og for dem, der mister en værdsat skolekammerat. Forhåbentlig bliver overgangen til den nye en succes, men det, dit barn skal til at forlade, er mindst lige så vigtigt. Flugt er nemlig sjældent godt for selvværdet, og det gælder også, når man skal skifte skole. Skiftet er bedre, hvis man har sig selv med i processen, og det betyder derfor noget for dit barns selvværd, at han eller hun afslutter med værdighed. Hjælp dit barn med at sige pænt tak for denne gang ved at invitere nogle elever med hjem efter skole, være med til morgensamling eller i klanen, eller hold en lille afsked for klanen, inden I flytter. Det kan jo være, at dit barn er glad for skolen, og at han eller hun kommer til at savne sine skolekammerater.

Procedure ved udskrivning og bortvisning af et barn på Skolen for Livet

Indkaldelse til møde/samtale:

Skolen for Livet er forpligtet til at tage sig af udfordringer med et barn, når de opstår. Skolen indkalder i så fald forældre til samtale. Det er dog vigtigt at pointere, at blot fordi der indkaldes til møde eller en samtale, skal man ikke som forældre føle sig bekymret for, at ens barn bliver bortvist. Samtidig er det vigtigt at pointere, at nogle udfordringer kan være for store og kræve mere end skolen kan rumme.

I sådanne tilfælde kan det være bedre for barnet, at finde et bedre egnet skoletilbud. Når Skolen for Livet oplever, at udfordringerne bliver for store/svære at løse, er skolen forpligtet til at sætte ord på dette over for både barn og forældre.

Barnets rettigheder og inddragelse:
Et tæt samarbejde mellem skole, forældre og barn er et bærende element på Skolen for Livet. Samtale er en naturlig del af skolens konflikthåndtering; Samtale skal blandt andet understøtte børnenes demokratiske dannelse og forberede dem på at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Dette gælder også i vanskelige situationer.

Det er meget indgribende for det enkelte barn, hvis skolen afbryder samarbejdet og barnet som følge deraf må forlade skolen. Skolen for Livet er derfor forpligtet til at overveje en mulig udskrivning grundigt og inddrage alle relevante perspektiver. Derfor er det vigtigt, at barnet også bliver hørt og inddraget.

Inddragelsen betyder, at barnets perspektiv og synspunkter bliver anerkendt og taget alvorligt. Når inddragelsen sker på en ligeværdig måde, øger det barnets forståelse af forholdene, også selvom afgørelsen ikke nødvendigvis betyder, at barnet kan blive på skolen. Ved at inddrage barnet medvirker skolen også til at skabe demokratiske samfundsborgere.

Det at blive inddraget, er med til at forberede barnet til at leve i et demokratisk samfund og til at udvikle og styrke barnets demokratiske dannelse og respekt for andre mennesker. Inddragelse er et udtryk for, at demokratisk dannelse er en del af skolens virke også ved udskrivning af børn.

Danmark tiltrådte i 1991 FN’s børnekonvention. I henhold til denne har barnet ret til og krav på at blive hørt og skolen har til ansvar altid at handle ud fra barnets tarv. I artikel 3 står, at barnets tarv altid skal komme i første række ved alle foranstaltninger vedrørende børn. I artikel 12 står der, at et barn har ret til at give udtryk for sine egne synspunkter.

FN’s børnekonvention giver dog ikke børn ret til at gå på en fri skole. Det vil sige, at en fri skole kan beslutte at afbryde samarbejdet mellem skole og hjem ved at udskrive eller evt. bortvise et barn, selv om forældrene eller barnet ønsker det anderledes.

Når et barn skal høres i en sag om evt. udskrivelse, skal der naturligvis tages udgangspunkt i det enkelte barns alder, udvikling og modenhed, når der er samtaler med barnet.

Proces ved udskrivning af et barn:
Ved første skridt i en udskrivningssag skal skolen sikre sig, at både barn og forældre er klar over, at skolen ser en udfordring, som kan føre til udskrivning af barnet. Dette sker ved følgende procedure:

  • Forældre inviteres skriftligt pr. mail til en samtale med mindst en uges varsel, hvor skole/hjem går i dialog om den oplevede udfordring.
  • Hvis forældre udebliver fra samtalen, fremsender skolen en skriftlig udtalelse, som beskriver problemet.
  • Forældre og skole laver en fælles aftale om og plan for, hvordan udfordringen kan løses. Forældrene forberedes på, at det kan føre til en udskrivning, hvis udfordringen ikke løses. Forældrene orienteres om, at barnet også vil blive inddraget, så barnets perspektiv og synspunkter kan indgå i processen.
  • Afhængig af alder og modenhed inviteres barnet skriftligt til en samtale, hvor man går i dialog om den oplevede udfordring og hvordan denne kan løses. Barnet forberedes på, at det kan føre til udskrivning, hvis ikke udfordringen kan løses.
  • Barnet har ret til en bisidder, hvis dette ønskes. Forældre kan, uanset barnets alder, frabede sig, at skolen afholder en samtale med barnet, som kan medføre udskrivning. Hvis forældre ikke vil lade deres barn deltage i en samtale med skolen eller hvis barnet udebliver, vedlægges sagen en skriftlig udtalelse fra skolen, som beskriver barnets adfærd set fra skolen/læreres side.
  • Skoleledelsen udarbejder referat af samtalerne, som udleveres til både barn (afhængig af alder og modenhed) og forældre hurtigst muligt. Samt evt. øvrige deltagere i samtalerne. Der lægges også en plan for opfølgningsmøder og indledende dialogmøder med psykolog fra Vordingborg kommune med henblik på evt. indstilling til støtte, udredning eller underretning, hvis dette vurderes nødvendigt.
  • Processen skal have den tid, som skoleledelse finder hensigtsmæssigt i forhold til udfordringens karakter.

Proces ved udskrivning af et barn på baggrund af forældres adfærd:
Skolen for Livet har – som alle friskoler i Danmark – ret til at udskrive et barn, hvis barnets forældre ikke kan indgå i et godt og gensidigt samarbejde omkring barnet. Skolen for Livet vil gerne være lydhør overfor forældre, men skolen kan ikke ændre på sine grundlæggende værdier for drift af skole, på baggrund af ønsker fra forældre.

Der er ikke en fast procedure for udskrivning af et barn på denne baggrund, da det er svært at generalisere. Men forældre, hvor skolen oplever samarbejdsvanskeligheder eller direkte modarbejde, indkaldes til møde, hvor uoverensstemmelser lægges frem og hvor det præciseres over for forældrene, at skolen har bestemte værdier, som de lever op til. Og at det forventes, at forældre bakker op om disse.

Hvis der fortsat ikke kan opnås samarbejde, må forældrene informeres om, at konsekvensen af deres manglende samarbejde kan blive, at barnet udskrives fra skolen. Hvis dette fortsat ikke ændrer noget, må en udskrivning effektueres. Barnet vil også blive hørt, i forhold til alder, modenhed og udvikling. Barnet vil i så fald høres i samråd med lærere og ikke i møder med forældrene.