Vision

 

Vi er en skole der nærer børns kroppe, sind og hjerner, så de er klædt på til at leve et rigt, tilfredsstillende liv i en foranderlig og udfordrende globaliseret verden. Vi vil være med til sætte fokus på en lokal grøn omstilling, der gør Mennesker, Møn og Verden mere bæredygtig.

Skolens vision er at ruste børn til at agere aktivt og handlende i en fremtid med store omstillinger. Vi vil skabe et læringsmiljø, hvor vi anerkender alle børn, bygger videre på deres potentialer, lader dem udforske deres evner og bevarer deres nysgerrighed og foretagsomhed.

Vi lader analytisk tænkning og handling følges ad og vægter kreativitet, bevægelse, håndværk og det sociale på lige linje med høj faglighed i dansk, matematik, natur- og samfundsfag.

 

Nyhedsbrev uge 16 - 2022 - 75
Nyhedsbrev Uge 40-2022-71
Nyhedsbrev Uge 47-2022-49

Skolens vision er endvidere at gå ud over det traditionelle skolebegreb og skabe en form for medborgerhus. Skolen fungerer som et centrum, der rækker ud, og byder lokalmiljøet indenfor til at låne eller leje værksteder, etc.

Til at skabe mellemmenneskelig sammenhængskraft og inddrage alle, der har lyst i den grønne omstillingsproces, som skolen er frontløber for.

Værdier

Uddannelse og dannelse struktureres således at børnenes behov og udfoldelsestrang efterleves, deres potentialer og kundskaber styrkes og udvides, mens deres selvværd, nysgerrighed, indbyrdes mangfoldighed og kreativitet bevares. Al undervisning og aktivitet har som mål at fastholde disse idealer.

Bæredygtighed

I skolens bygninger og drift tilstræbes brug af bæredygtige materialer og processer, samt et minimalt forbrug af energi. Dette indebærer minimering af affald samt energi- og vandforbrug; vi genbruger, opsamler regnvand, og bruger vedvarende energikilder.

Planen er, at skolen skal være selvforsynende med frokost fra egen have, både på skolens areal og på en låne/leje mark.

Social ansvarlighed og netværksdannelse til nærmiljøet indlejres via en konstruktiv og gensidig praksis i lokalområdet.

Besøg hos/af lokale værksteder og virksomheder, ordninger med efterlønnere/pensionister, fælles aktiviteter fx. omkring genbrug, markeder, årstidsfester og optræden skaber en vekselvirkning der drager nærmiljøet ind i skolen og trækker eleverne ud i nærmiljøet.

Inklusion af en mangfoldig elevflok opnås bl.a. ved at holde skolepengene så lave som muligt, på sigt bl.a. ved at opnå besparelser på energiregnskabet.

Fællesskab

Omdrejningspunktet i skolen er vores fælles forankring i naturen; årstidernes gang, lysets cyklus og landbrugets rytmer. Vi mener, at alle kan være fælles om naturen uanset religion, etnicitet eller kulturarv. Vi tilbringer meget tid i naturen med leg, udforskning og havebrug, og vores årstidsfester følger årshjulet; jævndøgn, solhverv mv.

Vi indbyder børnene til at dele de religiøse og etniske traditioner og højtider de fejrer hjemme, og gøre dem til en del af undervisningen. Hver families kulturarv kan berige skolen pædagogisk, praktisk og åndeligt, og det tager vi imod med kyshånd. Gensidighed og glæde danner grundlaget for forståelse og tolerance, i skolen, i nærsamfundet og globalt.

Forældre inkluderes i skolens fællesskab via bl.a. det sociale samvær i børnegrupperne, deltagelse i skolens udadvendte aktiviteter som markeder og fester, samt forældrearbejdsdage. Disse involverer hele familien i skolens vedligeholdelse, men bidrager også til at vedligeholde skolen socialt, når folk får lejlighed til at gå og arbejde sammen med regelmæssige mellemrum. Det sætter også et utrolig hjerteligt eksempel for børnene, der oplever, at forældrene er med til at passe på vores fælles sted.

Nysgerrighed

Vi er nysgerrige efter at se hvad der ER; vi går ud i naturen og undersøger og observerer, ikke én men mange, mange gange.

Vi er nysgerrige efter at se hvad der SKER, i naturen, i byen, i lokale virksomheder.

Vi er nysgerrige efter at vide hvordan man GØR, og vi iagttager og følger alle mulige processer for at analysere dem og gøre dem efter.

Vi er nysgerrige efter selv at PRØVE, og forsøger straks selv at skrive, male, snitte, skille ad og samle igen, og beskrive alle processerne så vi bedre forstår dem.

Vi eksperimenterer for at se, hvordan vi kan påvirke, hvad der ER, hvad der SKER, og for at se hvad man så GØR.

Sidst men ikke mindst er vi nysgerrige efter at vide, hvad der lever i børnene, for det er noget af det vigtigste stof i undervisning og dannelse.

Vi hører fra børnene, hvad der rør sig i dem i løbet af morgensamling, i deres logbøger, og i løbet af dagens daglige dont.

Vi er indbyrdes interesserede i at lære hinanden bedre at kende og kultiverer en spørgende og lyttende indstilling til hinanden.

Formål

at drive en velfungerende skole.

at drive en lokalt forankret skole, der inddrager det lokale by- og naturrum og den lokale befolkning i undervisningen og i det sociale netværk.

omkring skolen og hvis aktiviteter rækker udenfor skolens mure.

at lære børnene gennem praktisk og teoretisk arbejde med haven og jorden, at vi er en del af naturen, og den er vores livsgrundlag.

at give børnene bevis for at de selv kan omdanne deres omgivelser til det bedre.

at drive bæredygtig skole både personligt, undervisnings-, miljømæssigt, økonomisk og socialt.

at drive skole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler.

Dette betyder at vi

inddrager det omkringliggende lokalsamfund, fysisk som menneskeligt, i undervisningen og stiller skolens lokaler og værksteder til rådighed for områdets beboere skemasætter kreative, musiske, bevægelsesmæssige og håndværksmæssige fag ligeligt med dansk, matematik, natur- og samfundsfag fokuserer på bred faglighed og høj kvalitet i alle aspekter af skolens daglige arbejde, det være sig undervisning, samarbejde og samvær samarbejder på tværs af årgange og med mulighed for barn-til-barn undervisning tager udgangspunkt i og søger at nære og styrke børns egen glæde, nysgerrighed, interesse og inspiration proaktivt arbejder på sociale færdigheder hos voksne og børn for at styrke evnen til at samarbejde, for at lære at håndtere konflikter konstruktivt, for at forebygge mobning og for at skabe en fredskultur i skolen arbejder hen imod at skabe et partnerskabsparadigme for voksne og børn, både i forhold til hinanden og i forhold til de projekter og den læring de engagerer med. Arbejder aktivt med at nedbringe udgiften for familier til at starte op på skolen, og at skabe en dynamisk fripladspolitik (forsøgsvis på 5%) for at sikre inklusion og mangfoldighed.

Undervisningens udgangspunkt

Undervisningen tager udgangspunkt i både det nære miljø og det internationale samfund, som vores børn er en del af. Børnenes alsidighed værdsættes og udvikles til et liv, i et samfund og en natur,der er i stadig forandring. Derfor benytter vi undervisningsmetoder, der fremmer børnenes glæde ved og evne til selv at planlægge, organisere, evaluere og stille krav til egen arbejdsindsats og resultater. Metoderne vægter det håndværksmæssige, kreative, musiske og boglige lige højt.

Skolen har kreativitet og innovation i centrum.

Skolen har ikke nogen bestemt politisk eller religiøs holdning.

Skolen er åben for alle, der kan gå ind for skolens idegrundlag.

Skolens idégrundlag

Vi fokuserer på bæredygtighed i krop, undervisning, miljø og socialt; bæredygtig dannelse, bæredygtig uddannelse, bæredygtige sociale relationer. Vi har hele tiden øje for at skabe bæredygtighed i aktiviteten fra barnets synspunkt.

Vi undersøger løbende hvordan vi bedst kan tage udgangspunkt i barnets motivation, nysgerrighed og evner; hvordan kan vi tilrettelægge undervisning, der skaber glæde og handling i nuet, med samtidigt perspektiv på konsekvenserne ikke blot af at barnet får de evner, men af måden der bliver undervist på.

Det er afgørende for os, at børnene begejstres af dagligdagen og tager så meget af den med sig ind i fremtiden som reelle livskundskaber, med konstruktiv indflydelse på egne livsmuligheder.

De forandringsprocesser undervisning, projekter og samarbejde sætter i gang i børnene, skal have en kvalitet, der sikrer, at de består i børnene, så de frem i tiden bidrager til det gode liv.

Det er skolens intention at børnenes individuelle evner og talenter udvikles, at børnene opnår dybere forståelse for kultur og samfund og at de tilegner sig økonomisk viden og færdigheder.